Skip to main content

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2025 heeft het CDA Beek meegedacht en richting gegeven aan de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Als fractie hebben wij dan ook als kaderstellende partij binnen de gemeente gepositioneerd. In lijn met de CDA principes, willen wij namelijk graag een betrouwbare overheid die waarde hecht aan cultuur en tradities, een solide financieel beleid, een sterke samenleving, een beschermende overheid en de erkenning van maatschappelijk initiatief.

Een belangrijk kader dat wij als fractie hebben meegeven is integraliteit. Belangrijke opgaven, zoals leefbaarheid, toekomstbestendigheid en bestaanszekerheid, zijn enkel integraal op te lossen. Daarbij heeft elke kern van Beek zijn eigenheid en behoeftes, die moeten worden erkend en meegenomen in de toekomstige plannen. Concrete plannen per kern met betrekking tot sociale en fysieke vraagstukken kunnen hierbij in samenwerking met de provincie worden gemaakt en gerealiseerd.

Het CDA Beek heeft dan ook het college opgeroepen om, in nauwe samenwerking met de provincie en gebruikmakend van het leefbaarheidsfonds, tot een leefbaarheidsdeal te komen. Hierbij dient er prioriteit te worden gegeven aan woningbouw. Het behoud van de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van elke kern hangt immers af van een passend aanbod van woningen. Verder benadrukten wij als fractie de urgentie van het oplossen van de wateroverlast in Beek. Dit probleem moet integraal worden aangepakt, waarbij concrete acties moeten worden ondernomen. Beide moties werden unaniem aangenomen door de Raad.

Daarnaast staan wij voor een sterke samenleving, waarin mensen waar mogelijk met elkaar zorgen voor elkaar. Onze mooie verenigingen vervullen hierin een belangrijke rol en verdienen waar nodig onze steun. Wij hebben de wethouder dan ook gevraagd om waar mogelijk de verenigingen tegemoet te komen als zij hierdoor niet kunnen doen wat nodig is. Verder koesteren wij ons cultureel erfgoed, dat op veel momenten voor samenhang in onze gemeenschap zorgt.

Wij roepen het college op om te onderzoeken of er behoefte is aan deelname aan de pilot “Op de rit” en “Samen kundig”, teneinde burgers die in problematische schulden verkeren te ondersteunen. Ook deze motie werd aangenomen door de Raad.

Tot slot maakten wij ons als fractie zorgen over de ontwikkelingen m.b.t. de energievoorziening. Het huidige isolatieprogramma in Beek is een mooie eerste stap, maar het blijft belangrijk om als kleine gemeente mee te blijven denken en participeren, waarbij het belang van de betaalbaarheid en bereikbaarheid van energievoorzieningen voor onze burgers voorop staat.

Al met al staan wij als CDA Beek voor een sterke samenleving waar mensen voor elkaar zorgen, steun voor verenigingen, behoud van cultureel erfgoed, en betaalbare en bereikbare energievoorzieningen. Samen werken we aan een solide en realistische begroting voor alle burgers van Beek.